ساختار سازمانی

ساختار سازمانی همایش کالا:

یکی از زیر مجموعه های آسیا همایش (یکی از زیر مجموعه های شرکت سراسازان بصیر جهت برگزاری همایش) در خصوص فروش محصولات همایش